شرایط اخذ و تائید مدارک قونسلی در سفارت کبرای ج.ا.افغانستان در تهران

شرایط اخذ و تائید مدارک قونسلی در سفارت کبرای ج.ا.افغانستان در تهران

1-     پاسپورت

2-     حقوقی و تصادیق

3-     ویزه و رودپاس

4-      امور زندانیان

5-     امور دانشجویی

هموطنان و مراجعین محترم!

لطفا قبل از مراجعه به سفارت از طریق سامانه نوبت دهی سفارت به ادرس(www.e-embabssy.ir) اقدام به نوبت گیری نمایید.

 (1) پاسپورت

پاسپورت سند رسمی دولتی است که طبق احکام قانون از طرف نهادهای با صلاحیت در داخل و خارج به منظور مسافرت و اقامت  اتباع کشور به خارج صادر می گردد.

قابل ذکر است که موضوع صدور پاسپورت های ماشین خوان(الکترونیکی) و ثبت هویت اتباع جمهوری اسلامی افغانستان در حوزه ایران فعلا به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و شورای امنیت ملی کشور مطرح گردیده است. پلان کاری و اجرایی روی آن جریان دارد و تاکید می شود که صدور پاسپورت الکترونیکی صرف بر اساس تذکره تابعیت صادر می گردد.

شرایط اخذ پاسپورت

-         ارائه مدرک معتبر تابعیت افغانستان

-         حضور شخص متقاضی( پاسپورت در غیاب شخص متقاضی صادر نمی گردد)

-         همراه داشتن کاپی مدارک

-         ثبت فرم در سایت نوبت دهی سفارت به آدرس(www.e-embassy.ir)

-         مدت اعتبار پاسپورت غیر الکترونیک از یک تا پنج سال در نظر گرفته می شود و تعرفه آن به شرح ذیل می باشد.

یک ساله(40 دالر)

دوساله (60 دالر)

سه ساله(80 دالر)

چهار ساله(100 دالر)

پنج ساله( 120 دالر)

تمدید پاسپورت

مدارک لازم برای تمدید پاسپورت

-         نوبت گیری و پر نمودن فرم انترنیتی به ادرس(www.e-embabssy.ir)

-         ارائه اصل و کاپی صفحه اول و آخرین اعتبار پاسپورت

-         هزینه تمدید پاسپورت به شرح ذیل می باشد:

یک ساله(21 دالر)

دوساله(41دالر)

سه ساله(61دالر)

چهارساله(81 دالر)

پنج ساله(101 دالر)

تفکیک از پاسپورت

در صورتیکه فرزند یا فرزندان دارنده پاسپورت به سن 15 سالگی رسیده باشند می تواند از پاسپورت والدین شان تفکیک کردند و پاسپورت جدید برای شان صادر گردد. دارنده پاسپورت که همسر و فرزندان وی شامل پاسپورت می باشند در صورت ضرورت می تواند اعضای خانواه شامل پاسپورت را، تفکیک نماید.

شرایط و مدارک لازم برای تفکیک از پاسپورت:

-         حضور شخص متقاضی

-         ارائه اصل و کاپی پاسپورت

-         ثبت نام در سایت نوبت دهی سفارت به آدرس(www.e-embabssy.ir)

-         پرداخت تعرفه(مبلغ تعرفه به اساس اعتبار پاسپورت جدید تعیین می گردد.)

نکته: در صورتیکه متقاضی در ایران به دنیا آمده باشد باید یک کاپی از گواهی ولادت یا کارت واکسین ارائه نماید.

الصاق عکس فرزندان و یا همسر به پاسپورت

شرایط و مدارک لازم برای الصاق عکس همسر به پاسپورت شوهر

-         ارائه اصل و کاپی اسناد معتبر زوجیت(نکاحنامه رسمی) از نمایندگی های سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان و یا صادره  از محاکم افغانستان با تائید ریاست امور قونسلی وزارت امورخارجه و یا نمایندگی های وزارت امورخارجه در ولایت.

-         اصل و کاپی مدارک معتبر هویتی

-         دو قطعه عکس رنگی جدید از متقاضی

-         تکمیل فورم الصاق به ادرس(www.e-embabssy.ir)

-         پرداخت مبلع(10 دالر)

شرایط و مدارک لازم برای الصاق عکس فرزندان به پاسپورت پدر و یا مادر

-         ارائه  اصل و کاپی برگه گواهی ولادت تائید شده وزارت امور خارجه ایران

-         تکمیل دقیق فورم الصاق عکس به ادرس (www.e-embabssy.ir)

-         داشتن دو قطعه عکس جدید از فرزند متقاضی

-         پرداخت مبلغ(10 دالر)

  (2) حقوقی و تصادیق

وکالت نامه

 وکالتنامه سندی است که به موجب آن موکل/ موکلین شخص دیگری را در تصرفات قانونی و حقوقی خویش به صفت وکیل تعین می نماید.

شرایط ترتیب وکالتنامه:

-         حضور موکل و یا موکلین به همراه اصل و کاپی مدارک هویتی معتبر

-         حضور وکیل حین ترتیب وکالتنامه شرط نیست ولی درج مشخصات کامل وکیل ضروری می باشد.

-         حضور دو نفر شاهد با اهلیت به همراه اصل و کاپی مدارک هویتی معتبر و دو قطعه عکس

-         پرداخت مبلغ (125 دالر)

اقرار کننده عزل وکیل

شرایط ترتیب اقرار کننده عزل وکیل

-         حضور بلا قید و شرط موکل یا موکلین، ارائه اصل و کاپی مدارک هویتی معتبر به همراه دو قطعه عکس رنگی جدید از هر نفر

-         تکمیل درخواست کتبی همراه با یک کاپی از وکالتنامه

-         حضور دو نفر شاهد با اهلیت، ارائه اصل و کاپی مدارک هویتی معتبر و دو قعطعه عکس رنگی جدید از هر نفر

-         پرداخت مبلغ (125 دالر)

اقرار خط

 اقرار خط سندی رسمی است که طی آن مقر/ مقرون(اقرار کنندگان) اقرار رسمی و کتبی بر عملی انجام شده برای جلوگیری از ابعاد عمل یا تعهد انجام شده مثلا فروش مال یا هبه نمودن مال .. می نمایند. 

شرایط ترتیب اقرار خط:

-         حضور بلا قید و شرط مقر/ مقرون همراه با اصل و کاپی مدارک هویتی معتبر و دو قطعه عکس رنگی جدید از هر نفر

-         حضور شخص مقر له(به نفع) شخص که به نفع او اقرار صورت میگیرد همراه با اصل و کاپی مدارک هویتی معتبر و دوقطعه عکس

-         حضور دو نفر شاهد با اهلیت با اصل و کاپی مدارک هویتی معتبر و دو قطعه عکس از هر نفر

-         پرداخت مبلغ (125 دالر)

حضر وراثت

 حضر وراثت سندی است که حایز اثبات وفات مورث، تثبیت تعداد ورثه و انحصار ورثه مستحق الارث متوفی می باشد.

            شرایط ترتیب حصر وراثت:

-         ارائه مدرک فوتی معتبر از متوفی مهمور به مهر مراجع ذیصلاح و کاپی تمام اوراق آن

-         تکمیل فورم درخواست از طرف ورثه و یا وارثین، ارائه اصل و کاپی مدارک هویتی معتبر متقاضیان و دو قطعه عکس رنگی جدید از هر نفر

-         حضور همه ورثه حین ترتیب وراثت خط حتمی نیست بلکه یکی از ورثه می تواند در قسمت ترتیب آن با حضور سه نفر اقرار کننده و دو نفر شاهد  اقدام نماید. کتمان ورثه در حصر وراثت خط، جرم پنداشته می شود و در صورت کتمان، ورثه، اقرار کننده کان و شهود مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

-         پرداخت مبلغ(125 دالر)

وثیقه مجردی

 سند رسمی است که طی آن از صورت تجرد شخص به اقرار سه نفر اقرار کننده و شهادت دو نفر شاهد تصدیق بعمل می آید.

شرایط ترتیب وثیقه مجردی:

-         ثبت نام در سامانه نوبت دهی سفارت به ادرس(www.e-embabssy.ir)

-         حضور متقاضی و همراه داشتن مدارک هویتی و اقامتی معتبر

-         حضور پدر یا برادر متقاضی

-         پرداخت مبلغ (50 دالر)

وثیقه قرابت

 سند قرابت به اساس درخواست کتبی متقاضی، اقرار سه نفر و شهادت دو نفر ترتیب و صادر می گردد.

 شرایط ترتیب وثیقه قرابت:

-         حضور متقاضی، ارائه اصل و کاپی مدارک معتبر هویتی و اسناد اثبات کننده قرابت اشخاص، دو قطعه عکس رنگی و ارائه درخواست کتبی

-         حضور سه نفر اقرار کننده و دو نفر شاهد با اهلیت همراه با ارائه اصل و کاپی مدارک هویتی یا اقامتی معتبر و دو قطعه عکس رنگی جدید

-         پرداخت مبلغ(50 دالر)

ابرا خط

 ابرا خط، سندی است که بر اساس آن داین از حقوق خود در برابر مدیون منصرف گردیده و سبب انقضای حق می گردد.

شرایط ترتیب ابراء خط:

-         حضور حتمی ابراء دهنده همراه با ارائه اصل و کاپی مدارک هویتی معتبر و دو قطعه عکس رنگی جدید

-         ارائه درخواست کتبی

-         حضور دو نفر شاهد همراه با اصل مدارک هویتی معتبر و دوقطعه عکس رنگی جدید از هر نفر

-         پرداخت مبلغ(125) دالر

وصیت نامه

 وصیت در اصطلاح علم حقوق، عملی است که به موجب آن شخص به طور مستقیم یا در نتیجه گماشتن، دیگران را در اموال یا حقوق خود برای بعد از وفات صلاحیت تصرف می دهد.

شرایط ترتیب وصیت نامه:

-         درخواست کتبی موصی(وصیت کننده) همراه با ارائه اصل و کاپی مدارک هویتی معتبر و دو قطعه عکس رنگی

-         ارائه اصل و کاپی مدارک معتبر موصی له( کسی که برای او وصیت می شود) و دو قطعه عکس رنگی جدید

-         حضور دو نفر شاهد با اهلیت همراه با اصل و کاپی مدارک هویتی معتبر و دو قطعه عکس رنگی جدید از هر نفر

-         پرداخت مبلغ (50 دالر)

عدم مسئولیت جرمی

 عدم مسئولیت جرمی (عدم سوء پیشینه کیفری) به معنای آن است که شخص در طول مدت زندگی و اقامت در محل سکونت خویش مرتکب جرم، جنجه و جنایتی نشده باشد. عدم مسئولیت جرمی معمولا هنگامی تقاضا می شود که شخصی تقاضای اقامت در کشور دیگری داده باشد. بدین لحاظ ممکن است این تصدیق از افغانستان و یا کشور دومی که شخص در آن اقامت دارد، درخواست شده باشد. برای مهاجرینی که پاسپورت معتبر اقامتی و کارت آمایش دارند  عدم مسئولیت جرمی صادر می شود.

شرایط صدور عدم مسئولیت جرمی

-         ارائه درخواست کتبی

-         ارائه اصل و کاپی مدرک هویتی (پاسپورت)

-         پرداخت مبلغ(10 دالر)

نکاح خط

 سند رسمی است که در آن شرح عقد ازدواج میان ناکح و منکوحه، شهرت شهود و اندازه مهر تعیین و تحریر می گردد.

شرایط صدور نکاح خط:

-         ثبت نام در سامانه نوبت دهی سفارت به ادرس(www.e-embabssy.ir)

-         حضور بی و قید و شرط ناکح و منکوحه(زوج و زوجه) ارائه اصل  و کاپی مدارک معتبر هویتی و دو قطعه عکس رنگی جدید از هر نفر( در صورتیکه یکی از طرفین حضور نداشته باشد، می تواند با تعیین وکیل رسمی از نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج و یا از داخل کشور جهت اخذ نکاح خط اقدام نماید.

-         حضور دو نفر شاهد با اهلیت همراه با اصل و کاپی مدارک هویتی معتبر و دو قطعه عکس رنگی جدید از هر نفر

-         در مواردی یکی از اقارب درجه اول منکوحه نیز خواسته می شوند.

-         پرداخت مبلغ (50 دالر)

-         اهلیت ازدواج وقتی کامل می گردد که پسر سن 18 و دختر به سن 16 سال را تکمیل نموده باشد.

تذکر: در صورتی که منکوحه در خارج از ایران اقامت داشته باشد، همراه داشتن گواهی تجرد تأیید شده وزارت امور خارجه یا یکی از نمایندگی های سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در خارج ضروری می باشد.

وثیقه زوجیت

 سند زوجیت برای کسانی صادر می شود که قبلا ازدواج نموده و فاقد نکاح خط می باشد.

شرایط ترتیب وثیقه زوجیت:

-         حضور بی قید و شرط زوجین، ارائه درخواست کتبی، اصل و کاپی مدارک معتبر هویتی معتبر، دو قطعه عکس

-         حضور سه نفر اقرار کننده و دو نفر شاهد همراه با اصل و کاپی مدارک هویتی و دو قعطعه عکس رنگی از هرنفر

-         پرداخت مبلغ (50 دالر)

طلاق خط

 طلاق خط سندی است که به منظور انحلال قید نکاح و قطع رابطه زوجیت بین زوجین از طرف مراجع ذیصلاح ترتیب و صادر می شود.

در صورتیکه موضوع نفقه، مهر و حضانت اطفال مطرح نباشد و هدف صرف انفصال و داشتن سند حقوقی باشد از طرف سفارت نیز صادر می گردد. سند طلاق که توسط دادگاه های ایران صادر شده باشد و به تایید وزارت امورخارجه ایران رسیده باشد در بدل 50 دالر در سفارت تائید می گردد.

اقرار خط انصراف از نامزدی

  نامزدی وعده به ازدواج است که هریک از طرفین می توانند از آن منصرف شوند.

شرایط ترتیب اقرار خط انصراف از نامزدی:

-         حضور انصراف کننده، ارائه درخواست کتبی، اصل و کاپی مدارک معتبر هویتی و دو قطعه عکس رنگی جدید

-         حضور دو نفر شاهد همراه با اصل و کاپی مدارک هویتی معتبر و دو قطعه عکس رنگی جدید از هر نفر

-         پرداخت مبلغ (50 دالر)

تابعیت

 تابعیت رابطه سیاسی و حقوقی شخص بادولت متبوع وی می باشد. کسب تابعیت به دست آوردن تابعیت  افغانستان ترک آن از دست دادن اختیاری تابعیت افغانستان مطابق احکام قانون می باشد.

شرایط پروسه ترک تابعیت

-         درخواست کتبی

-         تکمیل دقیق فورم های ترک تابعیت توسط متقاضی در سه نقل

-         تکمیل فورم های انگشت نگاری از هر دو دست در سه نقل

-         ارائه کاپی تذکره معتبر متقاضی که قبلا اخذ نموده است و سه قطعه عکس رنگی

-         ارائه نامه وزارت امورخارجه ایران مبنی بر موافقت با اعطای تابعیت ایران به متقاضی

-         پرداخت مبلغ(10 دالر)

کسب تابعیت

تابعیت اکتسابی یا همان کسب تابعیت وقتی است که تبعه خارجی یا شخص فاقد تابعیت خواهان به دست آوردن تابعیت افغانستان مطابق احکام قانون باشد.

شرایط کسب تابعیت:

-         تکمیل سن 18 سالگی

-         ارائه درخواست کتبی(دست نویس و امضاء شده) مبنی بر کسب تابعیت افغانستان

-         اقامت قانونی بیش از پنج سال در افغانستان

-         عدم ارتکاب جنایت در زمان اقامت

-         پرداخت مبلغ(10 دالر)

آنعده از متقاضیان خارجی که با اتباع افغانستان ازدواج نموده باشند، می توانند بدون در نظرداشت شرایط مدت اقامت، تقاضای کسب تابعیت نمایند.

تذکره حضوری و غیابی

هویت افغانی اشخاص به رویت تذکره تابعیت تثبیت می شود و توزیع تذکره، به منظور تثبیت هویت اتباع افغانستان و ثبت احوال نفوس آنها صورت می گیرد. اخذ تذکره به دو صورت حضوری و غیابی امکان پذیر می باشد. در اخذ تذکره به صورت حضوری متقاضی با ارائه تذکره یکی از اقارب درجه یک( پدر، کاکا، پسر کاکا و پسر برادر وو) و کاپی آن به مراجع ذیصلاح در ولایت محل سکونت اصلی خویش، طی مراحل نموده و تذکره اخذ مینماید. در صورتیکه شخص به هر علتی قادر به اخذ تذکره به صورت حضوری نباشد، باید به صورت غیابی و از طریق یکی از نمایندگی های سیاسی و قونسلی وزارت امورخارجه در خارج از کشور طی مراحل نموده و اقدام به اخذ تذکره نماید.

شرایط ترتیب اخذ تذکره غیابی:

-         تکمیل فورم درخواست کتبی

-         خانه پری دقیق فورم های تثبیت هویت و تکمیل فورم های انگشت نگاری هریک در چهار نسخه

-         ارائه اصل و یا کاپی تذکره یکی از اقارب نزدیک(پدر، پدرکلان، برادر، پسر کاکا، پسر برادر)

-         شش قطعه عکس رنگی

-         پرداخت مبلغ (10 دالر)

تائید اسناد

 تمام اسناد و مدارک که به تائید وزارت امورخارجه، نمایندگی های آن در ولایات  و نمایندگی های سیاسی و قونسلی جمهوری افغانستان در خارج رسیده باشد، در سفارت تائید می گردد.

اسناد مورد تائید وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در سفارت تائید می گردد.

شرایط تائید اسناد:

-         ارائه درخواست کتبی

-         ارائه اصل و کاپی اسناد

اسنادی که در وزارت امورخارجه افغانستان و یا یکی از نمایندگی های وزارت امورخارجه در ولایات رسیده باشد، پس از دریافت نامه تائیدی از صحت آن طور رایگان تائید می گردد.

هزینه تائید اسناد به شرخ ذیل می باشد:

-         تائید اسناد تحصیلی و ترجمه بعد از تائید وزارت امورخارجه ایران (5 دالر)

-         تائید تصدیق مریضی صادره از مراجع معتبر بعد از تائید وزارت امور خارجه ایران (10دالر)

-         تائید ترجمه وثیقه مجردی، بلامانع ازدواج، نکاحنامه، وثیقه زوجیت و طلاق خط(50 دالر)

-         تائید ترجمه وکالتنامه، حضر وراثت، اقرار خط، و اسناد تجاری معتبر از مراجع ایرانی بعد از تائید وزارت خارجه ایران(125 دالر)

  (3)ویزه و رودپاس

ویزه

اجازه نامه ی مهموری است که برای ورود، خروج و اقامت اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان، صادر می شود.

شرایط صدور ویزه:

-         ثبت نام و نوبت گیری در سامانه نوبت دهی سفارت به ادرس(ww2.e-embassy.ir)

-         حضور شخص متقاضی ویزه

-         ارائه اصل پاسپورت با داشتن اعتبار بیش از 6 ماه

-         ارائه کاپی پاسپورت و عکس جدید

-         ارائه گواهی سلامت

-         پرداخت هزینه نظر به نوعیت آن

هزینه ویزه:

-         همسران خارجی اتباع افغانستان اعم از ذکور و اناث که مطابق احکام شرعی ازدواج نموده باشند؛ با ارائه سند ازدواج و تائید، برای آنها ویزه ورودی رایگان صادر می شود. ویزه مذکور در داخل کشور از طریق وزارت امور داخله به ویزه اقامت یک ساله تبدیل می گردد. قابل تذکر است، این کتگوری افراد بعد از خروج از کشور مکلف اند تا ویزه ورودی را مجدداً اخذ نمایند.  

-         سیاحت اتباع ایرانی(100 دالر) اتباع غیر ایرانی (80 دالر)

-         ویزه رانندگان کثیر(220 دالر)

-         ویزه رانندگان یکمرتبه(110 دالر)

-         ویزه رانندگان اتباع ترکیه(80 دالر)

-         ویزه ورودی بر اساس نامه ریاست قونسلی وزارت امورخارجه افغانستان(110دالر)

ویزه کثیرالمسافرت بعد از موافقت وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان و با در نظر داشت رویه بالمثل برای کارکنان موسسات خارجی، عمله پروازی، دریوران، روسا و اعضای کمپنی های خارجی به اعتبار سه ماه  و دفعات ورود متعدد صادر می شود.

رودپاس

رودپاس یک بار ورود و چند بار ورود تحت شرایط ذیل از این نمایندگی صادر می گردد.

الف: حامل واسطه نقلیه مکلف است حین ورود به نقاط سرحدی کشور اجازه نامه سیر (رودپاس) صادره این نمایندگی به موظفین مربوطه سرحدی ارائه نموده و بعد از اخذ مهر دخولی به موظفین مربوطه سرحدی ارائه نموده و بعد از اخذ مهر دخولی به جانب مقصد (ساحه گشت ذکر شده در رودپاس) حرکت نمایند.

ب: درصورتیکه حامل واسطه نقلیه بخواهد به غیر از مرز تعیین شده در رودپاس از مرز دیگری وارد کشور شود، به وی اجازه ورود به داخل افغانستان داده نمی شود.

ت: هر گاه حامل واسطه نقلیه در ختم میعاد ذکر شده در رودپاس از کشور خارج نگردد و یا برخلاف مسیر تعیین شده (ساحه گشت) حرکت نماید، از جانب موظفین مربوطه، حسب احوال به پرداخت جریمه نقدی و خروج اجباری از کشور (مطابق احکام مندرج قانون اقامت و مسافرت اتباع خارجی در افغانستان) مکلف ساخته می شود.

ث: قسمت رودپاس یکبار ورود مبلغ 150 دالر و در قسمت رودپاس کثیر مبلغ 450 دالر

 

 (4) امور زندانیان

 بخش امور زندانیان سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در هماهنگی با نهاد های ذیربط جمهوری اسلامی ایران پیگیر موضوعات مربوط به اتباع افغانستان که در محابس ایران می باشد، بوده و تلاش می نماید که در چارچوب قانون و مقررات، کمک های لازم را با آنها داشته باشد.

فعالیت های مربوط به امور زندانیان شامل موارد ذیل می باشد:

-         تائید هویت اعضای خانواده زندانیان در رابطه با ملاقات با زندانی

-         انتقال و تسلیم دهی محکومین به حبس بر اساس موافقنامه های موجود میان دو کشور

-         ثبت مشخصات زندانیان  و مدت حبس آنها

-         ملاقات حضوری با بستگان زندانیان

-         ایجاد تسهیلات جهت ملاقات با زندانیان

-         تنظیم یادداشت با توجه به مطالبه اقارب زندانی به منظور تخفیف مجازات زندانیان

-         پیگیری نامه های واصله از وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگی های آن در ولایات،  در رابطه به زندانیان افغان در ایران

-         انجام مذاکرات در خصوص مشکلات زندانیان با مسئولین ذیربط جمهوری اسلامی ایران

 (5) امور دانشجویی

 بخش امور دانشجویی مسئولیت پیشبرد کارهای مربوط به تائید مدارک، صدور و تمدید پاسپورت دانشجویان را بعهده دارد.

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی پاسپورت الکترونیک که به این منظور قصد مراجعت به کشور را دارند، می رساند که اخذ پاسپورت تحصیلی الکترونیک منوط به تأیید اسناد و مدارک تحصیلی ایشان در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در تهران می­ باشد، لذا توجه شود که قبل از مراجعت، مراحل تأیید اسناد و مدارک تحصیلی خود را در مراجع مربوطه آموزشی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و نهایتاً سفارت افغانستان در تهران و یا قونسلگری­ های افغانستان در مشهد و زاهدان به انجام برسانند، تا در افغانستان دچار مشکل نگردند.

تأکید می­ گردد که به مدارک بدون تصدیق سفارت و یا قونسلگری­ های افغانستان مقیم ایران، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط صدور پاسپورت تحصیلی:

-         ثبت نام در سامانه نوبت دهی به ادرس (www.e-embassy.ir)

-         تکمیل فورم استشهادیه

-         ارائه اصل و کاپی نامه وزارت علوم بعد از تائید وزارت امورخارجه ایران

-         کاپی از مدرک اقامتی دانشجو

-         پرداخت مبلغ(40 دالر)

-         دو قطعه عکس رنگی

شرایط تمدید پاسپورت تحصیلی:

-         ثبت نام در سامانه نوبت دهی به ادرس (www.e-embassy.ir)

-         ارائه کاپی از صفحه اول، اقامت و اعتبار پاسپورت

-         ارائه گواهی اشتغال به تحصیل ممهور به مهر و امضای وزارت امورخارجه ایران

شرایط تائید مدرک تحصیلی

-         ثبت نام در سامانه نوبت دهی به ادرس (www.e-embassy.ir)

-         ارائه اصل و کاپی مدرک تحصیلی

-         پرداخت مبلغ (5 دالر)

  • افغانستان
  • قوانین افغانستان

سؤالات متداول

برای دریافت پاسپورت چه مدارکی لازم است؟

تمامی اتباع افغانستان مطابق قوانین ملی از جمله قانون پاسپورت مستحق دریافت پاسپورت برای مسافرت به

ادامه...

پروسه ثبت شرکتهای خارجی در افغانستان چگونه است؟

اتباع کشورهای خارجی که علاقمند به سرمایه گذاری و ثبت شرکت خدماتی و یا تجارتی و یا هم باز نمودن

ادامه...

چگونه می توان نکاحنامه دریافت کرد؟

مدارک مورد نیاز جهت صدور نکاح خط:

 

ادامه...

چرا به سوالات طرح شده پاسخ داده نمیشود؟

آن دسته از بازدیدکنندگان سایت که تمایل دارند پاسخ سوالاتشان را دریافت نمایند میتوانند به قسمت تماس

ادامه...

روال تأیید اسناد و مدارک تحصیلی چگونه است؟

مدارک و  اسناد تحصیلی که ممهور به مهر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و یا جمهوری اسلامی

ادامه...

برای دریافت ویزه افغانستان چه باید کرد؟

متقاضیان ویزه جمهوری اسلامی افغانستان میتوانند جهت دریافت فورم و طی مراحل درخواست ویزه از شنبه الی

ادامه...

حاضرین در سایت

ما 71 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نشانی

تهران - عباس آباد - خ پاکستان - نبش کوچه چهار پلاک 2    

 تلفن : 88737050 - 5040 8873             فکس: 88735600                  ایمیل: info(at)afghanembassy.ir

 

لینکهای مرتبط با ما